היחס המיוחד של הרבי לבית הכנסת

כל התפילות מכל בתי הכנסת שבעולם עוברות ועולות השמים דרך בית כנסת זה

"

"

מדברי הרבי לרב עדין אבן-ישראל

כשנמצאים בבית כנסת זה - נמצאים ברשות הרבי הצמח צדק

"

ממכתב הרבי, ר"ח סיון, תשל"ג

וכיון שמתפלל בבית כנסת זה שנקרא על שם אדמו"ר הצמח צדק, ושמא מלתא הוא, שהיא נחלת הצמח צדק לדורות.. וכשמתפללים בבית כנסת זה… הרי נמצאים ברשות אדמו"ר הצמח צדק…

"

ימסור ללומדי ומתפללי בית הכנסת את ברכתי בבריאות ובפרנסה טובה

"

ממכתב הרבי הריי"צ, י"ז אלול, תש"א

במענה על מכתבו המפורט… של הלומדים בישיבת צמח צדק ית"ו, נהניתי במאוד מזה והשי"ת יעזר להם ויצליחו… יפרוש גיני בשלום הלומדים… מתפללי בהכנ"ס הבאים… וימסור להם את ברכתי בבריאות ובפרנסה טובה וברכת כתיבה וחתימה טובה

"

הרבי שולח, שולח ושולח

מעבר לזה שהרבי דיבר על בית הכנסת במספר רב של הזדמנויות והיה מעורב בכל ענייניו, לאורך השנים גם שלח הרבי דברים ייחודיים ביותר.
ספר תורה • כתר תורה מזהב • בקבוקי משקה להתוועדויות • עשרות מכתבים, כלליים ופרטיים • שלוחי קודש • כספים ותרומות.
כמו"כ לאחר גאולת בית הכנסת פנה הרבי לכל אנ"ש במגבית לטובת בית הכנסת. 

כל אלה שהתפללו בבית הכנסת של הצמח צדק שיאמרו לחיים

שיחת הרבי, י"ב תמוז, תשכ"ז

"

בירושלים ישנו בית-הכנסת שייסד הצמח צדק… ועכשיו.. התפללו שם חסידים… בשמחה ובטוב לבב… ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה להעמדת בית-הכנסת זה על תילו, ויתרבא ויתמלא… באופן שיביא לידי הידור בקיום המצוות – בירושלים… כיון שנמצאים כאן יהודים שהשתתפו במניין… בבית-הכנסת של הצמח צדק- יאמרו לחיים..

"

עתיד בית הכנסת להתשפט ולהתרחב על כל ירושלים

משיחת הרבי, י"ט כסלו, תשכ"ט

"

וביתר שאת.. בנוגע לבית הכנסת בירושלים שלפנים מן החומה… שנתייסד ע"פ הציווי ובכחו של הצמח-צדק…
וראה זה פלא… שזהו בית הכנסת היחידי בירושלים העתיקה שבו נשארו בשלימות הכתלים והגג.. ועד שיתפשט ויתרחב בית הכנסת.. וכדאיתא.. "עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל", ולאח"ז "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות"…"

"

ביקורו ההיסטורי של הרבי הריי"צ בבית הכנסת

תרפ"ט, הרבי הריי"צ עורך ביקור היסטורי בארץ הקודש. במהלך הביקור, צעד הרבי קברת דרך ארוכה – במיוחד בשביל לבקר בבית הכנסת.

סיפור מעניין, כאשר צעדו יחדיו עם הרבי חברי המשלחת, התאונן אחד המלווים בפני רב בית הכנסת על כך שביקש מהרבי לבקר בו, למרות שאיננו באיתנו, ועכשיו הרבי מתאמץ וסובל כל כך בשביל ללכת לבקר ולהתפלל בית כנסת זה. כששמע הרבי הריי"צ את הדברים, פנה אל הדובר ואמר: "הוא עשה טוב מאוד!". 

הרחבת ושיפור בית הכנסת לתהלה ולשם ולתפארת - חב"ד

ממכתב הרבי, י' ניסן, תשכ"ח

"

ויהי רצון שיבשרו בשורות טובות בכל האמור… עבודת שיפור הבניין… לכל פרטיו וחלקיו… והולך הבית וגדל… לתהלה ולשם ולתפארת – חב"ד

"

שמחתי על הידיעה שיתפלל בבית הכנסת

"

ממכתב הרבי, ר"ח כסלו, תשל"ב

ולהביע שמחתי להידיעה שיתפלל בביהכ"נ צמח צדק בעיר העתיקה תוב"ב, כמנהגו הטוב… ובמיוחד שהיא תפלה שמתפלל בתוככי ירושלים עיר הקודש

"

זהו בית הכנסת היפה מכולם!

"

"

מדברי הרבי למר פיטר קלמס

וישפיע להם ה' שפעת חיים וברכה מרובה

ממכתב הריי"צ, י"ג אייר, תש"א

"

אל ידידינו אנ"ש בני ישיבת צמח צדק… בעיה"ק ירושלים… במענה על מכתבם.. נהניתי לשמוע משלומם… והשי"ת ישמור אותם ואת ב"ב.. וישפיע להם שפעת חיים וברכה מרובה בפרנסה טובה בגשמיות וברוחניות

"

בא כוח כל בתי כנסת אנ"ש מכל העולם

"

ממכתב הרבי, י"א חשוון, תשכ"ט

מיוסד על הנקודה שאין זה בית כנסת ככל שאר בתי כנסיות… כי אם זהו "בא-כח של בתי-כניסיות" אנ"ש בכל מושבותיהם, הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל… וחפץ הוי' בידם יצליח להרחיב את ביהכ"נ בכמות ובאיכות גם יחד

"

בנוגע לשיקום בית הכנסת ע"ש הצמח צדק בירושלים העתיקה ת"ו, הנה אשר עיני רבים צופיות עליו…
ואשר לדעתי בית הכנסת האמור הוא נחלת כל אנ"ש בכל קצוי תבל, וכל התקדמות בזה, הרי היא התקדמות הנוגעת לכל אנ"ש בכל קצוי תבל…

"

"

ממכתב הרבי, תמוז תשכ"ח

בית הכנסת נתייסד על ידי הרבי הצמח צדק - תורתו צריכה להיות ניכרת בכל הענינים

"

ממכתב הרבי, ח' חשוון, תשכ"ט

אפילו אם היה זה בית הכנסת סתם: על אחת כמה וכמה שנתיסד על ידי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ונקרא על שמו… זאת אומרת שתורת הצמח צדק, הנגלית והפנימית… צריכה להיות ניכרת בכל עניני בית הכנסת

"

שמחתי לשמוע שיחגוג בבית הכנסת

"

ממכתב הרבי, ר"ח כסלו, תשכ"ח

שמחתי ביחוד להוודע כי חגיגת יום ההולדת תהי בבית הכנסת מיוסודו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בירושלים העתיקה

"

השייכות והקשר המיוחד של בית הכנסת באופן אישי לכל אחד מהרביים ולבית רבינו שבבל

מהתוועדות הרבי, שבת כי תשא, תשמ"ב.

"

ידוע גודל העניין דאעלה את ירושלים.. ובפרט.. "ירושלים העתיקה"… והנה, ישנו בית בית הכנסת.. של ה"צמח צדק" – שיסודו וכתליו נשארו קיימים בשלימותם מאז הווסדו ע"י הצ"צ…
ומאחר שביהכ"נ זה נוסד ע"י הצמח צדק – מובנת שייכותו המיוחדת לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשי"ד, מאחר שהוא ה"יורש" – בן אחר בן…
מאחר שהתוועדות זו… נערכת בביהכ"נ… הנמצא בד' אמותיו של נשי"ד… הרי נכון לקשר התוועדות זו… בביהכ"נ דהצ"צ בירושלים העתיקה, ששניהם "בית גדול"… ובפרט.. "שלעתיד.. יקח הקב"ה את כל הבתי כנסיות… ויביאם… לירושלים עיר הקודש – ששם נמצא ביהכ"נ.. דהצ"צ…
וכדי לקשר זאת עם דבר גשמי – אתן בקבוק משקה… בתור השתתפות בהתוועדות… בבית הכנסת.. דהצ"צ…
ויה"ר שבקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלמה.. אז לא נצטרך להגיע לשליח שייצג את כולנו בהתוועדות הנ"ל כי כולנו יחד נבוא… לירושלים… ונשתתף אישית בהתוועדות.. בביהכ"נ.. דהצ"צ, ואם משיח.. לא יבוא ח"ו… עד ההתוועדות.. אזי נשתתף בהתוועדות… ע"י המחשבה והרצון.

"