Our leaders

Alter-Rebbe

כ"ק אדמו"ר
הזקן

רבי שניאור זלמן מליאדי זצ”ל
מייסדה של תנועת חב”ד
בעל התניא והשולחן ערוך

mitalerebbe

כ"ק אדמו"ר
האמצעי

רבי דובער שניאורסון זצ”ל
נשיאה השני של תנועת חב”ד
מ”מ אביו – כ”ק אדמו”ר הזקן

תרי

כ"ק אדמו"ר
הצמח צדק

רבי מנחם מענדל שניאורסון זצ”ל נשיאה השלישי של תנועת חב”ד נשיא ומייסד בית הכנסת

תרט

כ"ק אדמו"ר
המהר"ש

רבי שמואל שניאורסון זצ”ל
נשיאה הרביעי של תנועת חב”ד
בנו וממלא מקום אביו, הצמח צדק

כ"ק אדמו"ר
הרש"ב

רבי שלום דובער שניאורסון זצ”ל נשיאה החמישי של חסידות חב”ד בנו וממלא מקומו של אביו – הרבי המהר”ש מייסד ונשיא ישיבות תומכי תמימים ותורת אמת

כ"ק אדמו"ר
הריי"צ

רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ”ל
נשיאה השישי של חסידות חב”ד בנו וממלא מקומו של אביו – הרבי הרש”ב ערך ביקור כבוד בבית הכנסת בקיץ תרפ”ט

ליובאויטש

כ"ק אדמו"ר
נשי"ד

רבי מנחם מענדל שניאורסון נשיאה השביעי של חסידות חב”ד. חתנו וממלא מקום חמיו – הרבי הריי”צ. מקים את ועד בית הכנסת בגאולתו לאחר המלחמה

תרי

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק

the shul men's

הרב יהושע יוזביץ שליט"א

גבאי ומנהל בית הכנסת מאז חידושו לאחר שחרור העיר העתיקה
מנכ”ל מוסדות חב”ד תורת אמת בירושלים

Harav_adin

הרה"ח עדין אבן-ישראל שליט"א

רב בית הכנסת משנות חידושו לאחר מלחמת ששת הימים 1967

 

הרה"ח חיים ש. דייטש שליט"א


ראש כולל צמח צדק 
ר”מ בישיבת תורת אמת ומשפיע אנ”ש

 

הרה"ח יוסף צבי סגל שליט"א


ראש כולל צמח צדק
משפיע אנ”ש באה”ק 


07-370x506

הרה"ח יצחק א. אורנשטיין ז"ל

יליד ירושלים ובוגר ישיבת תורת אמת. חבר הנהלת כולל חב”ד. רבו הראשון של הכותל המערבי. עמד בראש ישיבת “מדרש שמואל” שהתקיימה בבית הכנסת בשנים תש”ד-תש”ח

66788_news_18102013_9091

הרה"ח שניאור זלמן פרדקין ז"ל

רב ומנהל בית הכנסת מעליתו ארצה בשנת תרנ”ג (1893) ועד לפטירתו בשנת תרס”ג (1903)  גאון בתורה וחסידות

20180625_094535

הרה"ח יהודה לייב סלונים ז"ל

מראשי המתפללים ומנהל בית הכנסת בתקופה שלאחר מלחמת העולם הראשונה מנחה ביקור הרבי הריי”צ בבית הכנסת.

הרה"ח עזריאל זעליג סלונים ז"ל

ראש כולל חב”ד באה”ק ממקימי מוסדות ושכונת חב”ד בירושלים. נציג כולל חב”ד בוועד בית הכנסת שהוקם בידי הרבי לאחר מלחמת ששת הימים (1967)

מר שניאור זלמן שז"ר ז"ל

נשיא מדינת ישראל.
מקורב לחב”ד וחסיד של הרבי מליובאוויטש. תרם בשם בית הנשיא פרוכת לארון הקודש של בית הכנסת

David_Sassoon

מר אליהו דוד ששון ז"ל

אבי משפחת ששון מבגדד/מומבאי
תרם את השלמת בניין בית הכנסת בתרל”ט (1879) שמו נצח בקיר בית הכנסת

yehuda_large

הרב בנימין יחזקאל יהודה ע"ה

שד”ר בית הכנסת, פעל רבות להקמת קומתו השניה של בית הכנסת בתרומת בני משפחתו מ’ ששון

הרה"ח שלמה יוסף זווין ז"ל

אב”ד בי”ד רבני חב”ד ועורך האנציקלופדיה התלמודית.
חבר ונציג מוסדות חב”ד ירושלים בוועד בית הכנסת שהוקם בידי הרבי לאחר מלחמת ששת הימים (1967)

הרה"ח אפרים וולף ע"ה

נציג ישיבת תומכי תמימים בוועד בית הכנסת שהקים הרבי לאחר מלחמת ששת הימים (1967)

300px-זושא_וילימובסקי

הרה"ח זושא ווילומובסקי ע"ה

נציג רשת אהלי יוסף יצחק בוועד בית הכנסת שהקים הרבי לאחר מלחמת ששת הימים (1967)

250px-פאריז

הרה"ח אברהם פאריז ז"ל

נציג אגו”ח בוועד בית הכנסת שהקים הרבי לאחר מלחמת ששת הימים (1967)

No'eh,_Mendel

הרה"ח מנחם מענדל נאה ע"ה

מחשובי רבני חב”ד הקים את ישיבת “צמח צדק” בבית הכנסת לאחר מלחמת העולם הראשונה

375px-Yaakov_Yehuda_Majeski

הרה"ח יעקב י. מאייעסקי ע"ה

שליח הרבי למסירת הספר תורה המיוחד בתשכ”ט (1969) לחיזוק
מתפללי בית הכנסת

מ.מ.י. 2020

לאורך השנים, הרבי הנחה את הרב יהושע יוזביץ בניהול המוסדות בכל צעד ושעל, תוך מתן הוראות והנחיות ברורות המלוות בברכות לרוב.

באחת הפעמים, הועלה רעיון לקיום הסכם “יששכר וזבולון” בין יהודים החפצים לתרום מהונם הגשמי תמורת שותפות בהונו הרוחני של אברך הלומד מבוקר עד ליל לברכה והצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. הרבי, נתן ברכתו למהלך, עבר ואישר את נוסח ההסכם, ומדי פעם בירר אצל הרב יוזביץ על החסידים שנוטלים בו חלק.

בא וקח חלק בזכות גדולה זו!

ובמעשך זה, יתקיימו בך ובבני ביתך ברכות הרביים הנשגבות

הסכם יששכר וזבולון

“אני

ב”ר

מכיר ויודע הזכות והסגולה בהחזקת לומדי תורה “ישככר וזבולון”. והנה, המוסד הנעלה מוכן לשתף אותי בזכות ובסחר הרוחני הזה, וזאת ע”י שותפות עמי – בהתחייבות כספית גשמית קבועה להחזקת לומדי תורה.

וכל זאת בכפוף לדברי הרבי: “וזה בתנאי שיהי’ בלי נדר. ואז הוא בהסכמתי וברכתי. אזכיר על הציון”

היום:

י״א בכסלו ה׳תשפ״א

משך זמן ההסכם

360 $ לאברך לחודש    X

אברכים

ברצוני לקיים הסכם זה למשך:

חודשים

אמצעי תשלום
$ לחודש
הקם הסכם

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית א’: 6:00

שחרית ב’: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.