אוסף מכתבים ושיחות הרבי על בית הכנסת

יעשה כל התלוי בו

מכתב הרבי, ר"ח סיון, תשל"ג

"

וכיון שמתפלל בבית הכנסת זה שנקרא על שם אדמו”ר הצמח צדק, ושמא מלתא הוא, שהיא נחלת הצמח צדק לדורות.. וכשמתפללים בבית כנסת זה.. הרי נמצאים ברשות אדמו”ר הצמח צדק… תקוותי חזקה שיעשה כל התלוי בו… להחזקת כל עניני בית הכנסת בגשמיות וברוחניות

"

אלה שהיו בבית הכנסת - לחיים

שיחת הרבי, י"ב תמוז, תשכ"ז

"

בירושלים ישנו בית-הכנסת שייסד הצמח צדק… ועכשיו.. התפללו שם חסידים… בשמחה ובטוב לבב… ויהי רצון שתהיה זו התחלה טובה להעמדת בית-הכנסת זה על תילו, ויתרבא ויתמלא… באופן שיביא לידי הידור בקיום המצוות – בירושלים…
כיון שנמצאים כאן יהודים שהשתתפו במניין… בבית-הכנסת של הצמח צדק- יאמרו “לחיים

"

בבריאות ובפרנסה טובה

מכתב הרבי הריי"צ, י"ז אלול, תש"א

"

במענה על מכתבו המפורט… של הלומדים בישיבת צמח צדק ית”ו, נהניתי במאוד מזה והשי”ת יעזר להם ויצליחו… יפרוש גיני בשלום הלומדים… מתפללי בהכנ”ס הבאים… וימסור להם את ברכתי בבריאות ובפרנסה טובה וברכת כוח”ט

"

לתהילה לשם ולתפארת

מכתב הרבי, י' ניסן, תשכ"ח

"

ויהי רצון שיבשרו בשורות טובות בכל האמור… עבודת שיפור הבניין… לכל פרטיו וחלקיו… והולך הבית וגדל… לתהלה ולשם ולתפארת – חב”ד

"

שיתפלל בבית הכנסת צמח צדק

מכתב הרבי, ר"ח כסלו, תשל"ב

"

ולהביע שמחתי להידיעה שיתפלל בביהכ”נ צמח צדק בעיר העתיקה תוב”ב, כמנהגו הטוב… ובמיוחד שהיא תפלה שמתפלל בתוככי ירושלים עיר הקודש

"

קביעת שם בית הכנסת

מכתב הרבי, ז' טבת, תשכ"ח

"

במענה לשאלתו בדבר קריאת שם הבית כנסת בעיר העתיקה… צריכים לקרוא… בשם “בית הכנסת “צמח צדק – חב”ד” בירושלים העתיקה ת”ו”

"

בית הכנסת מיוסדו של כ"ק אדמו"ר

מכתב הריי"צ, י"ג אייר, תש"א

"

אל ידידינו אנ”ש בני ישיבת צמח צדק… בעיה”ק ירושלים… במענה על מכתבם.. נהניתי לשמוע משלומם… והשי”ת ישמור אותם ואת ב”ב.. וישפיע להם שפעת חיים וברכה מרובה בפרנסה טובה בגשמיות וברוחניות

"

בכחו של הרבי הצמח צדק

שיחת הרבי, י"ט כסלו, תשכ"ט

"

וביתר שאת.. בנוגע לבית הכנסת בירושלים שלפנים מן החומה… שנתייסד ע”פ הציווי ובכחו של הצמח-צדק…
וראה זה פלא… שזהו בית הכנסת היחידי בירושלים העתיקה שבו נשארו בשלימות הכתלים והגג.. ועד שיתפשט ויתרחב בית הכנסת.. וכדאיתא.. “עתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל”, ולאח”ז “עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות”…”

"

בודאי שהוא חפץ אבינו שבשמיים

מכתב הרבי, ח' חשוון, תשכ"ט

"

אפילו אם היה זה בית הכנסת סתם: על אחת כמה וכמה שנתיסד על ידי כ”ק אדמו”ר הצמח צדק ונקרא על שמו… זאת אומרת שתורת הצמח צדק… צריכה להיות ניכרת בכל עניני בית הכנסת

"

בא-כח של כל בתי כנסיות בעולם

מכתב הרבי, י"א חשוון, תשכ"ט

"

מיוסד על הנקודה שאין זה בית כנסת ככל שאר בתי כנסיות… כי אם זהו “בא-כח של בתי-כניסיות” אנ”ש בכל מושבותיהם, הן באה”ק ת”ו והן בחו”ל… וחפץ הוי’ בידם יצליח להרחיב את ביהכ”נ בכמות ובאיכות גם יחד

"

שמחתי לשמוע שחגג בבית הכנסת

מכתב הרבי, ר"ח כסלו, תשכ"ח

"

שמחתי ביחוד להוודע כי חגיגת יום ההולדת תהי בבית הכנסת מיוסודו של כ”ק אדמו”ר הצמח צדק בירושלים העתיקה

"

צמח צדק - בית רבנו 770

התוועדות הרבי, שבת כי תשא, תשמ"ב.

"

ידוע גודל העניין דאעלה את ירושלים.. ובפרט.. “ירושלים העתיקה”… והנה, ישנו בית בית הכנסת.. של ה”צמח צדק” – שיסודו וכתליו נשארו קיימים בשלימותם מאז הווסדו ע”י הצ”צ…
ומאחר שביהכ”נ זה נוסד ע”י הצמח צדק – מובנת שייכותו המיוחדת לכ”ק מו”ח אדמו”ר נשי”ד, מאחר שהוא ה”יורש” – בן אחר בן…
מאחר שהתוועדות זו… נערכת בביהכ”נ… הנמצא בד’ אמותיו של נשי”ד… הרי נכון לקשר התוועדות זו… בביהכ”נ דהצ”צ בירושלים העתיקה, ששניהם “בית גדול”… ובפרט.. “שלעתיד.. יקח הקב”ה את כל הבתי כנסיות… ויביאם… לירושלים עיר הקודש – ששם נמצא ביהכ”נ.. דהצ”צ…
וכדי לקשר זאת עם דבר גשמי – אתן בקבוק משקה… בתור השתתפות בהתוועדות… בבית הכנסת.. דהצ”צ…
ויה”ר שבקרוב ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלמה.. אז לא נצטרך להגיע לשליח שייצג את כולנו בהתוועדות הנ”ל כי כולנו יחד נבוא… לירושלים… ונשתתף אישית בהתוועדות.. בביהכ”נ.. דהצ”צ, ואם משיח.. לא יבוא ח”ו… עד ההתוועדות.. אזי נשתתף בהתוועדות… ע”י המחשבה והרצון.

"

מ.מ.י. 2020