tzemach tzedek

chabad lubavitch jerusalem

"

"

"מיוסד על הנקודה שאין זה בית כנסת ככל שאר בתי כנסיות… כי אם זהו "בא-כח של בתי-כניסיות" אנ"ש בכל מושבותיהם, הן בארץ הקודש ת"ו והן בחוץ לארץ… וחפץ הוי' בידם יצליח להרחיב את בית הכנסת בכמות ובאיכות גם יחד"

ממכתב הרבי מליובאוויטש, י"ג מרחשוון, תשכ"ט

יחיד ומיוחד

המניין החב"די של בית הכנסת צמח צדק נוסד לפני למעלה מ-170 שנה, בשנת תר"ה (1845) בידי חסידי הרבי הצמח צדק (מנהיגה השלישי של תנועת חב"ד) ובהוראתו הישירה, ועוד בחייו נקרא המקום על שמו.

ההיסטוריה העשירה של בית הכנסת היא גם סיפורה המרתק של חב"ד כולה בארץ הקודש.

מלחמות, פרעות, כיבוש, גירוש ושחרור כל אלה לא פגעו במבנה בית הכנסת, שבאופן ניסי נותר בית הכנסת היחידי! בכל ירושלים העתיקה כשהוא שלם על כל כתליו.

תואר פניו של
הרבי "הצמח צדק"
מייסד בית הכנסת

כולל אברכים

תשל"ב, הרבי מליובאוויטש חוגג 70 שנה וכמתנה לרבי מקימים בבית הכנסת כולל לאברכים נושאי מלגה. הרבי מעורב באופן פעיל בייסוד הכולל וניהולו, תוך שותפות בהוצאות החזקתו. 

מזה 30 שנה שהכולל מתקיים מדי יום, ובמהלך השנים יצאו מבין כתליו מאות שלוחים ורבנים המשמשים פאר בכל העולם, וכן עשרות קבצים וספרים בביאורים וחידושים בכל חלקי התורה.

ילדי ישראל

תשמ"א, הרבי מליובאוויטש יוצא במבצע חובק עולם, רכישת אות בספר תורה כללי עבור כל ילד וילדה לפני הגיעם לגיל מצוות.

למעלה מ- 2,000,000 ילדים כבר רשומים ב-7 ספרי תורה אשר נכתבו בחדר מיוחד בבית הכנסת, והוכנסו ברוב פאר לארון הקודש.

בבת עיניים

הרבי מליובאוויטש היה מעורב באופן אישי בכל פרט בענייני בית הכנסת. שלח מאות מכתבים, כלליים ופרטיים, דיבר בציבור על בית הכנסת בהתוועדויות שונות, שלח ספר תורה מיוחד, שלוחי קודש, כתר תורה מזהב, בקובקי 'משקה' להתוועדיות וכן דולרים להשתתפויות שונות.

כמו"כ חמיו, הרבי הריי"צ ערך ביקור מיוחד בבית הכנסת בשנת תרפ"ט.

בית חב"ד

בקומת הכניסה של בית הכנסת ישנו הבית חב"ד של העיר העתיקה (הראשון שהוקם בארץ הקודש). הבית חב"ד הינו כתובת לכל עניין יהודי, ומקיים פעילות עניפה בתוככי העיר העתיקה לאורך כל השנה, הן עבור התושבים והן עבור התיירים הרבים.

preyer times

שבת

kabalt shabbat: 15 min after lighting
shachris: 10:00
mincha: 13:30

ימי-חול

shachris: 6:00
shachris: 8:30
mincha: 13:30

We have change our number

The new number