כולל אברכים

בר”ח אלול תשל”ב נפתח כולל אברכים בבית הכנסת.
הכולל הוקם כחלק מ71 המוסדות שהוקמו כמתנה לרבי ליום הולדותו ה70 בשנה זו.

במספר הזדמנויות הביע הרבי את חיבתו לכולל ובהדגשה על מיקומו הייחודי “כולל תפילה ולימוד התורה הקדושה שבין החומות שבעיר הקודש שבארץ הקודש ובמבנה רבותינו נשיאנו” כמו”כ במספר הזדמנויות ציין הרבי את שלימות הבניין שלא נפגם ונשאר בשלימותו לאורך השנים והמלחמות.

הרה"ח יוסף צבי סגל שליט"א

ראש הכולל

הרה"ח חיים שלום דייטש שליט"א

ראש הכולל

במהלך השנים יצאו לאור מידי הכולל עשרות ספרים וחוברות בהערות וביאורים בנגלה ובחסידות. הבולט שביניהם הוא קובץ “יגדיל תורה” שאת הוצאתו יזם הרבי; בהתוועדות ח”י אלול בשנת תשל”ו קרא הרבי לייסד במה מיוחדת שבה יפרסמו חידושי רבותינו נשיאינו ותלמידיהם בתחום הנגלה. ובהמשך לזה, בכ”ף מנחם-אב, הדגיש הרבי כי יקבעו שתי מקומות לריכוז החומר – בכולל צמח צדק בירושלים, ובכולל המזכירות ליד 770. וכך אמר הרבי “ומכיוון שאעלה את ירושלים על ראש שמחתי, בכולל שבבית-הכנסת שעל-שם ה”צמח צדק” אשר שם….”

לאחר התייסדות הקובץ ביקש הרבי לידיו כל אחד ואחד מהקבצים שיצא לאור. ודרש תמיד להוציא עוד ועוד. וכפי שסיפר הרח”ש דייטש: באחת ההזדמנויות ניהל הרב חודוקוב שיחה טלפונית עם הר”ש שי’ שניאורסון מהנהלת כולל חב”ד  ובאמצע שאל: מתי יֵצא הקובץ הנוסף?, כאן עברה השיחה אלי ושמעתי את הרבי שואל: “מה עם הקובץ? איפה הקובץ?” והשבתי שהקובץ נמצא כבר בדפוס, והרבי לא הרפה: “נו, אז מתי זה יֵצא?”, וכאן אמר הרבי את הדברים הבאים “הרי לומדים בכולל, וכשלומדים – מחדשים חידושים. היכן הם, איפוא, החידושים”

כיום עומדים בראש הכולל; הרב חיים שלום דייטש שליט”א והרב יוסף צבי סגל שליט”א

ולומדים בו מדי יום כ40 אברכים נושאי מילגות בשקידה והתמדה.

מ.מ.י. 2020

לאורך השנים, הרבי הנחה את הרב יהושע יוזביץ בניהול המוסדות בכל צעד ושעל, תוך מתן הוראות והנחיות ברורות המלוות בברכות לרוב.

באחת הפעמים, הועלה רעיון לקיום הסכם “יששכר וזבולון” בין יהודים החפצים לתרום מהונם הגשמי תמורת שותפות בהונו הרוחני של אברך הלומד מבוקר עד ליל לברכה והצלחה בעולם הזה ובעולם הבא. הרבי, נתן ברכתו למהלך, עבר ואישר את נוסח ההסכם, ומדי פעם בירר אצל הרב יוזביץ על החסידים שנוטלים בו חלק.

בא וקח חלק בזכות גדולה זו!

ובמעשך זה, יתקיימו בך ובבני ביתך ברכות הרביים הנשגבות

הסכם יששכר וזבולון

“אני

ב”ר

מכיר ויודע הזכות והסגולה בהחזקת לומדי תורה “ישככר וזבולון”. והנה, המוסד הנעלה מוכן לשתף אותי בזכות ובסחר הרוחני הזה, וזאת ע”י שותפות עמי – בהתחייבות כספית גשמית קבועה להחזקת לומדי תורה.

וכל זאת בכפוף לדברי הרבי: “וזה בתנאי שיהי’ בלי נדר. ואז הוא בהסכמתי וברכתי. אזכיר על הציון”

היום:

י״א בכסלו ה׳תשפ״א

משך זמן ההסכם

360 $ לאברך לחודש    X

אברכים

ברצוני לקיים הסכם זה למשך:

חודשים

אמצעי תשלום
$ לחודש
הקם הסכם

זמני התפילות בבית הכנסת

ימי השבוע

שחרית א’: 6:00

שחרית ב’: 8:30

מנחה: 14:30

שבתות

קבלת שבת:

כשעה מכניסתה

שחרית: 10:00

מנחה: 13:40

 

תרומתך נקלטה בהצלחה

 

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.

בברכה

תרומתך נקלטה בהצלחה!

 

מודים אנו לך מקרב לב, ובטוחים אנו שברכות הרביים הנשגבות לכל הבא לעזרת המוסדות יתקיימו בך ובמשפחתך במלואם.